โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัคร

  • ชายไทย ที่มีอายุ 16 - 18 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2544, 2545 และ 2546)
  • บิดา - มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า

เพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2562

  • เปิดรับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต http://www.crma.ac.th ค่าสมัคร 400 บาท
  • ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
  • สอบ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต วันที่ 18 มีนาคม 2562

 

 

การส่งเอกสารขอใช้สิทธิ์คะแนนเพิ่ม 
  * ผู้ขอใช้สิทธิตามระเบียบการข้อ 19.1 - 19.3 ส่งหลังจากการประกาศผลสอบภาควิชาการ (ภายใน วันที่ 3 เม.ย. 62)
  * ผู้ขอใช้สิทธิตามระเบียบการข้อ 19.4 - 19.5 ส่งก่อนการสอบภาควิชาการ (ภายในวันที่ 28 ก.พ. 62)


ส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน ถึง (โดยถือวันประทับตราบนไปรษณีย์ เป็นสำคัญ)

ประธานคณะอนุกรรมการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2562
กองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนน สุวรรณศร ตำบล พรหมณี อำเภอ เมือง
จังหวัด นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26001

 

 

 

Server Date : 1/16/2019
Server Time : 3:59:48 PM
User Online : 103
User IP : 54.226.64.30
Visitor : 0062488
   Time Out : 24 Day 8 Hours 0 Mins 11 Secs

2,LT.Chutchavan Suksutthi Administrator
Mail : precadet62@crma.ac.th Tel : 083-536-2376

https://facebook.com