Temp_r2_c1.png

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องเป็นชายไทย บิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2. มีอายุ 16 - 18 ปี (เกิดในปี 2544 2545 และ 2546 เท่านั้น)
3. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า

ผู้สมัครเตรียมภาพถ่ายสำหรับใช้ในการสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ดังนี้
วิธีการเข้าสู่ระบบการรับสมัคร
  1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  2. คลิกรับทราบระเบียบรูปถ่าย
  3. คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบการรับสมัคร

รูปถ่ายที่สามารถใช้สมัครสอบได้

เป็นไฟล์ภาพชนิด .jpg ไม่รับภาพชนิด .JPEG,.bmp,.pdf,.png หรือภาพใน Format อื่น ๆ
ไพล์ภาพ ขนาด 2 นิ้ว (2 x 3 นิ้ว ) หรือ (4.00 x 5.23 ซม). หรือ (150 x 200 px) ชัดเจน
ไม่พร่ามัวหรือมืดดำ ต้องเป็นภาพสี รูปหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งกายชุดเครื่องแบบ
ตามสถานศึกษาที่สังกัด ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

** ย่อรูป แปลงไฟลรูปภาพให้เป็น .jpg ออนไลน์ (คลิ๊กที่นี่)

 

ตัวอย่างภาพถ่ายที่ถูกต้อง


เริ่มต้นการ Uplade ภาพถ่ายผู้สมัคร 
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร  
       ข้าพเจ้ารับทราบระเบียบรูปถ่ายการสมัครที่ถูกต้อง ยืนยันการใช้และ upload รูปของข้าพเจ้า
            ว่าถูกต้องตามระเบียบ หากไม่ถูกต้องอาจไม่สามารถเข้าห้องสอบได้
            ถือเป็นความรับผิดชอบและความบกพร่องของข้าพเจ้าเอง จะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น

          

ตรวจสอบการอนุมัติภาพถ่าย
* กรณีผู้สมัครได้ Upload ภาพถ่ายเข้าสู่ระบบ
เรียบร้อยแล้ว ต้องการตรวจสอบการพิจารณา
ภาพถ่ายผู้สมัคร
คลิ๊กที่นี่