ตรวจผลคะแนนภาควิชาการ ติดต่อ - สอบถาม        

 

หมายเลข IP Address ของผู้เข้าตรวจผลคะแนน : 54.172.234.236

 

ตรวจผลคะแนนภาควิชาการ
การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก
ประจำปี 2562

-----------------------------

  เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
คณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2562 กำหนดระเบียบวิธีการเข้าตรวจสอบผลคะแนน
การสอบภาควิชาการ ดังนี้
  1. ผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบผลคะแนนคือ ผู้สมัครสอบ หรือ บิดา-มารดา
ของผู้สมัคร (ผู้มีส่วนได้เสีย)
  2. บุคคลผู้เข้าตรวจสอบผลคะแนนตามข้อ 1. สามารถเข้าตรวจผลคะแนน
รวมกันได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยใช้ เลขประจำตัวสอบของผู้สมัคร และเลขประจำตัวประชาชน
ของผู้เข้าสอบ บิดา หรือ มารดา ของผู้เข้าสอบ ในการยืนยันตัวบุคคล ผู้เข้าตรวจสอบ
ผลคะแนน
  3. ระบบจะบันทึกข้อมูลการเข้าตรวจผลคะแนน จากเลขประจำตัวประชาชน
และหมายเลข IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าตรวจสอบผลคะแนน รวมกัน
ไม่เกิน 3 ครั้ง
 
ข้าพเจ้า อ่านและเข้าใจระเบียบวิธี
การเข้าตรวจสอบผลคะแนน การสอบภาควิชาการ แล้ว


  

 

 


 

 

Server Date : 7/17/2019
Server Time : 2:19:57 AM
User Online : 6
User IP : 54.172.234.236
Visitor : 0491084
   Time Out : 2/10/2019 24:00 PM

2,LT.Chutchavan Suksutthi Administrator
precadet62@crma.ac.th
082-792-7988

https://facebook.com